Loading...
GENERAL AUTO

POTREBNA DOKUMENTACIJA

ZA FIZIČKA LICA

Lična karta

Saobraćajna dozvola

Prethodna polisa osiguranja

ZA PRAVNA LICA

Saobraćajna dozvola

Izvod iz APR-a

Prethodna polisa osiguranja

Potvrda iz banke o izvršenim uplatama

Ovlašćenje za osobe koje podnose zahtev za produzenje registracije (nije potrebno ukoliko je podnosilac zahteva zakonski zastupnik).

ZA PREDUZETNIKE

Lična karta

Saobraćajna dozvola

Prethodna polisa osiguranja

Potvrda iz banke o izvršenim uplatama

Izvod iz APR-a

ZA VOZILA U LIZINGU
ZA FIZIČKA LICA

Saobraćajna dozvola

Lična karta

Prethodna polisa osiguranja

Ovlašćenje lizing kuće za registraciju vozila

Izvod iz APR-a lizing kuće

ZA VOZILA U LIZINGU
ZA PRAVNA LICA

Saobraćajna dozvola

Izvod iz APR-a

Prethodna polisa osiguranja

Potvrda iz banke o izvršenim uplatama

Ovlašćenje za osobe koje podnose zahtev za produzenje registracije

Izvod iz APR-a lizing kuće

Ovlašćenje lizing kuće za registraciju vozila

ZA FIZIČKA LICA
KADA SE MENJA VLASNIK

Kada je prodavac fizičko lice - ugovor o kupoprodaji na kome su overeni potpisi kupca i prodavca, overa od strane poreske uprave o plaćenom porezu na prenos apslolutnih prava (nadležna je poreska uprava na teritoriji opštine prodavca ).

Kada je prodavac pravno lice račun sa iskazanim PDV-om overen pečatom prodavca, ukoliko PDV nije iskazan - overa od strane nadležne PU da je porez na prenos apsolutnih prava plaćen.